ANONIMITEIT EN PRIVACY

Anonimiteit

 • Alle vrijwilligers zijn gebonden aan beroepsgeheim en discretieplicht. We verbinden ons ertoe om wie ons contacteert, met respect te benaderen en elke vraag ernstig te nemen. Oor voor Zorg zal niemand be- of veroordelen op basis van middelengebruik.
 • De oproeper kan anoniem blijven als hij daarvoor kiest. Daar wordt enkel van afgeweken in geval de oproeper een mail stuurt voor bijkomende informatie. In laatste geval worden deze gegevens niet gearchiveerd of doorgegeven aan derden.
 • Oor voor Zorg gaat niet in op verzoeken om zelf contact te nemen met derden.
 • Oor voor Zorg belt niet terug tenzij de beller daarom vraagt. We maken geen afspraken met oproepers aan de telefoon, via online contact of daarbuiten.
 • Oor voor Zorg registreert van elk contact een aantal strikt anonieme gegevens voor statistieken. De cijfers helpen om onze werking bij te sturen en onze dienstverlening te optimaliseren. Ze laten ons ook toe om bepaalde knelpunten, noden of evoluties te signaleren aan koepelorganisaties of de overheid.
 • Alle informatie uit contacten wordt vertrouwelijk behandeld. Inhoudelijke informatie uit contacten kan wel gebruikt worden voor scholing of voor overleg met collega’s. In dat geval wordt enkel anonieme inhoud gedeeld.
 • Oor voor Zorg werkt volledig onafhankelijk van eender welke andere organisatie.
 • Uit respect voor jouw privacy en in het belang van jouw online veiligheid is deze site een zogeheten HTTPS-site. Dat betekent dat alle communicatie versleuteld wordt. Wanneer je bijvoorbeeld persoonlijke gegevens invoert in het mailformulier, beschermt HTTPS deze gegevens zodat niemand kan ‘meekijken’.

Privacy Verklaring

Versie april 2020

Bescherming persoonsgegevens

Oor voor Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oor voor Zorg (hulplijn van Passion for Care vzw) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 • we jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop in detail beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen de beveiliging van jouw persoonsgegevens waarborgen;
 • geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij met jouw uitdrukkelijke toestemming en wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • we op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
  • Persoonsgegevens die je met ons deelt:
   Als je met ons belt via de telefoon kan je er zelf voor kiezen je telefoonnummer niet kenbaar te maken. Dit is een instelling die je zelf doet. Onze vrijwilligers zullen nooit je naam vragen. Als je toch een naam opgeeft, mag dit best een fictieve naam zijn. De naam die je opgeeft, wordt niet geregistreerd. 
  • Persoonsgegevens die op automatische wijze worden verkregen
   Cookiebeleid:
   Om een optimale service te bieden, maakt de OorvoorZorg-website gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op jouw computer. Dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor iemand je via e-mail zou kunnen contacteren. Je hebt ook de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij je verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Cookies zijn niet essentieel om de OorvoorZorg-website te bezoeken.
 2. Voor welke doeleinden gebruiken we jouw persoonsgegevens?
  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van jou hebben verkregen.
  • Om je een antwoord te sturen. Als je ons mailt, gebruiken we het door jou ingegeven e-mailadres om het antwoord naar te sturen. Dit mailadres is niet zichtbaar voor de beantwoorders. Het kan – indien nodig – wel opgezocht worden en wordt tijdelijk opgeslagen.
  • Statistische doeleinden. Over elk contact worden anonieme gegevens geregistreerd.
 3. Verstrekking aan derden
  Enkel indien het echt noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, verstrekken we de gegevens die je met ons deelt aan derde partijen.
  Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:
  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem, chatsoftware, zelfhulpprogramma);
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 4. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Enkel op expliciete vraag van jou of nadat we jouw expliciete toestemming hebben gekregen delen we persoonsgegevens met derden. Je hebt het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken (zie “Contact”).
 5. Bewaartermijn
  Oor voor Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 6. Jouw rechten omtrent jouw gegevens
  Je hebt het recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op correctie en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
  Je mag eisen dat jouw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer je terugkomt op jouw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
  Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken wanneer je de juistheid van die gegevens betwist of wanneer je je verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met jouw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.
  Je kan de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat je deze kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op jouw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkregen, kan je jouw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.
 7. Wijziging privacy verklaring
  Oor voor Zorg behoudt zich ten allen tijde het recht toe om aanpassingen aan te brengen aan deze privacy verklaring. De datum van de laatste wijziging wordt steeds aangepast onderaan de titel. We raden aan om geregeld de privacy verklaring te raadplegen voor potentiële wijzigingen.
 8. Contact
  Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de uitoefening van jouw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
  privacy@passionforcare.be (dit mailadres dient enkel voor administratieve doeleinden en niet om hulpvragen te stellen. Als anonieme luisterlijn werken wij niet via mail)
  Mocht je vragen of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op (zie bovenstaand contactadres). Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  commission@privacycommission.be
  De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.